Utslag CSA-Awards

Wat ha we in moaie gala jûn hân, de freedtejûn fan’e Arumer merke 2016!
Elkenien wie op chique klaait, waard op de reade loper op ‘e foto setten troch Dual Fotografie, wie beneid nei de buurtfilms en siet yn spanning foar de CSA award útrikking.
Schurer Licht & Geluid naam de technyk foar harren rekken en dat wie by binnenkomst al moai te sjen.
Om healwei njoggenen wie it safier, Ernst en Bonne iependen de jûn in styl.
Elkenien waard wolkom hjitten, de juery (Yldau Bijlsma, Thijs Meester en Chantal van Sluys ôfwezich) waarden foarstelt en we krigen in oersicht fan hoe de jûn rinne soe.
En doe wie it momint wer we allegear op wachtten, it toanen fan alle buurtfilms.
Skitterjende resultaten, sa ferskillend, orizjineel en knap makke. Wer in lyts doarp grut in wêze kin!
Nei in lytse pauze wie it tiid foar de Arumer Sponsorlotterij, moaie prizen binne útrikt.
Mar de wichtigste prizen moasten nog útrikt wurde, de CSA-Awards yn de ferkeidene genres.
Hjirûnder it oersjoch fan’e priiswinners:

“Best use op prop” (it attribuut ‘zonnebrand-crème’)
Grauwe Kat: Crime Passionel

“Best use of Line” (Buorman wat dogge jo no?!)
Noard-West Hoeke: Ferblomde Ferdwiening (Slapstick)

“Best use of Genre”
Sparside: Zonnebrand-crime (Science Fiction)

“Best Editing” (montage)
Baarderbuorren e.o.: Minne’s Wrok (Thriller)

“Best Actor”
Joke Tolsma, Noardwest Hoeke: Ferblomde Ferdwiening (Slapstick)

“Best Movie”
Baarderbuorren e.o.: Minne’s Wrok (Thriller)

En foar de publiekspriis makke de Wetterhoeke it measte lûd, dus sy ha mei harren Wetterdead (Horror) de “Publiekspriis” in ‘e wacht sleept.

Foar de winners lokwinske mei jim fertsjinne award(s)!
De afterparty mei Disco Silver wie een moaie ófsluter fan in skitterende gala-jûn.

Alle films en foto’s kinne jo ek werom fine op de facebookpagina fan Teater Selskip Arum.