Tariedings ‘Omke Henk’

De ôfrûne tiid binne d’r al in protte minsken dwaande mei de tariedings foar it iepenloftspul Omke Henk.

We ha begjin dit jier in informatieve gearkomste hân en fanút dêr bin’ de lèsrippetysjes begongen. Nei in skoftke koe d’r al rippeteert wurde yn ‘e loads by Wigle Sinnema. De bouploech wie der al drok dwaande west mei it bouwen fan in skitterjend dekor.

De froulju fan’e rekwisieten, klean en schmink witte wêr at se nei op syk moatte, neidat we in produksjefergadering hân hawwe waard steeds mear dúdlik wat it byld wurde moat.

Ek de musikanten bin’ goed dwaande om de júste snaar te reitsjen qua sfear. En dizze sfear wurd wer fersterke troch de mannen fan ljocht en lûd.

In skoftke lyn is de promo-foto sketten en it PR materiaal kin no ferspraat wurde.

Neist al dizze frijwilligers sil d’r aanst nog mear minsken meihelpe oan Omke Henk om de jûnen fan ‘e útfierings goed ferrinne te litten.

Wat is dat toch moai dat je mei de meiwurking út sa’n lyts doarp, sa’n grut spektakel del sette kinne!

Hjirûnder in impresje fan de tariedings.

Deze diashow vereist JavaScript.