Prins Bernard Cultuurfonds Magazine

St. Teater Selskip Arum is frege om in ynterview te jaan foar yn it magazine fan it Prins Bernhard cultuurfonds.
Tegeare mei ien fan ús sponsors: Nijman Biermans 17 dorpenfonds (wat in ûnderdiel is fan it Prins Bernhard cultuurfonds) waard Lieuwe Tolsma ynterviewd en binne der op in moaie neisimmerdei foto’s makke yn de omjouwing fan Surch.
Hjir it resultaat.