Sponsoring

Wol jo it Teater Selskip stiepje, dan kin jo je as sponsor oanmelde via info@teaterselskiparum.nl

Teater Selskip Arum wurket ek mei regelmaat mei sponsers dy’t ferbûn binne oan in spesifike foarstelling.
Dit kin op ferskate wizen:

  • Sponsoring fan TSA as selskip.
  • It sponsorjen fan in spesifike foarstelling; bgl. ús iepenloftspul.
  • Bedriuwen kinne in skinking dwaan.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Petra Oudejans, info@teaterselskiparum.nl