Bestjoer

Kontakt

It bestjoer fan Teater Selskip Arum bestiet út:

Jan van der TolFoarsitter
Lieuwe TolsmaVice-foarsitter
Petra OudejansPonghâldster
Baukje HuizengaNotuliste
Gerben ZijlstraLid
Gerda WalstraLid
Conny Jansen-KooistraLid

Ha jo noch fragen of wolle jo ús wat fertelle?
Mail ús op info@teaterselskiparum.nl of nim kontakt op fia Facebook.