Bestjoer

Kontakt

It bestjoer fan Teater Selskip Arum bestiet út:

Jan van der Tol Foarsitter
Lieuwe Tolsma Vice-foarsitter
Petra Oudejans Ponghâldster
Baukje Huizenga Notuliste
Gerben Zijlstra Lid
Gerda Walstra Lid
Conny Jansen-Kooistra Lid

Ha jo noch fragen of wolle jo ús wat fertelle?
Mail ús op info@teaterselskiparum.nl of nim kontakt op fia Facebook.