Fryske Top 100

It nûmer ‘Bijen op’e húning‘ ôfkomstig út it iepenloftspul Omke Henk yn’e Fryske Top 100?
Dat kin: stim op dit nûmer op de site fan de Fryske Top 100
It omskriuwt it libben yn it fersoarchingstehûs.
Neist it libben yn it tehûs ferwiist de titel ek nei de minsken sa as omke Henk, de bankier en de rechercheur dy’t aze op it jild fan Freddy Meijer welke ek bewenner is fan it tehûs.
Se komme ‘as bijen op de húning ôf’ .
Wolle jim mei ús mei dwaan?
Stim op ‘Bijen op’e húning’ fan Famke en de jonges fan de band!