Parkes 2007

Twa teatermakkers swymelje noch nei oer it sukses fan it foarige stik.
Mar it is moeiliker om oan de top te bliuwen dan der te kommen.
En…’in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’.

It idee foar in begjin is der.
Mar hoe moat it no eindigje?!
En wurd it wol sa leuk as it foarige stik…

Miskien, mar fergelyk nea appels mei….parkes!

Skriuwer:        Lieuwe Tolsma
Rezjy:               Johan de Boer