Op knibbels in ‘e Kroech 1998

‘Op knibbels in ‘e kroech’ spielet sich ôf yn in kafee yn samar in doarpke op it plattelân fan Fryslân. Samar in kafee mei in kroechbaas en syn frou en fansels mei de eigen stamgasten.
Troch de wike bart der net folle yn it kafee, mar wykeins kin it der soms raar om ta gean.

Ek dizze freed en sneon, it tiidsbestek weryn de revu sich ôfspilet, gebeure der wer ûnferwachtse dingen.

De reade tried yn dizze revu is it ferhaal fan Gurbe, wat troch in skets of liet ‘fertelt’ wurd.

Derneist binne der sketskes en lieten welke gean oer de gebeurtenissen die sich, neist it ferhaal fan Gurbe yn de kroech ôfspielje.

Skriuwer:        Lieuwe Tolsma
Rezjy: