Frjemd Fryslân 1990

In âlder pear Jehannes en Jantsje geane in wike op fekânsje troch Fryslân.
As hja harren boerenspultsje midden yn ‘e greiden ferlitten hawwe, komme hja der al rille
gau efter dat it Fryslân fan sa’n 30 jier tebek lang net meer bestiet.
Troch de folle bûtenlânske toeristen kinne hja mar amper mear mei harren eigen taal, it Frysk, te plak.
Dat in Fryslân ek noch kriminaliteit is hiene hja ek nea tinke kinnen.

Skriuwer:        Klaas Tolsma
Rezjy:               Klaas Tolsma