De sêne 2000

Wa dreamt der no net ris fan: om in echte artiest te wezen dy’t skittert in de spotlights foar in grut publyk.
Wa dreamt der no net fan: om in echte akteur te wêzen dy’t in stjêr is op it wyte doek.
Wa wol no net ris in ûnderdiel wêze fan de echte showbisniss-wrâld.

Mar, is it allegearre wol echt, of liket it allegearre mar sa?

Dizze revu, de sêne, spilet him ôf yn in film- en tillefysjestudio, dêr’t regisseur Jo alle toutsjes yn hânnen hat.
Hy soarget der foar dat alle sênes goed op ‘e film komme.
Dit fâlt net altyd ta, want sommigen meitsje der in hiele sêne fan…

Skriuwer:        Lieuwe Tolsma
Rezjy:               Rinnie Huisman en Ineke Louwsma