De lantearnepeal, it bankje en de doazen 2003

…sa earm as Job, gjin sint op hun melis, sa goar as Yfke, gjin hûs om yn te wenjen en gjin bêd om op te sliepen.
Dan kinne jo wol in gelokje brûke.
Mar dêr moatte jo wol goed oer neitinke!

Mei in sûch en in suffert oan de iene kant en gejammer fan de oare kant falt dat net mei.

Dit stik wurd spile op in pleintsje earne achter ôf. It wenplak fan trije swalkers: Sjoerd, Sippie en Kees.
Lekker rêstich.
Dat hat Skelte, de strittemuzikant, ek tocht doe’t der dit pleintsje útsocht as wurkterrein.

Skriuwer:        Lieuwe Tolsma
Rezjy:               Johan de Boer