Iepenloftspul 2017

Yn ‘e simmer fan 2017 bin we fan doel om were in iepenloftspul ten tonele te bringen.
It hat sa goed foldien in 2014, dat de keuze wie snel makke.
De lokaasje wurd wer it Arumer bosk, mar hoe en wat fierder….der moat jo de website foar yn ‘e gaten halde.