Nijs

Prins Bernard Cultuurfonds Magazine

St. Teater Selskip Arum is frege om in ynterview te jaan foar yn it magazine fan it Prins Bernhard cultuurfonds. Tegeare mei ien fan ús sponsors: Nijman Biermans 17 dorpenfonds (wat in ûnderdiel is fan it Prins Bernhard cultuurfonds) waard Lieuwe Tolsma ynterviewd en binne der op in moaie neisimmerdei foto’s makke yn de omjouwing […]

Nijs

Fryske Top 100

It nûmer ‘Bijen op’e húning‘ ôfkomstig út it iepenloftspul Omke Henk yn’e Fryske Top 100? Dat kin: stim op dit nûmer op de site fan de Fryske Top 100 It omskriuwt it libben yn it fersoarchingstehûs. Neist it libben yn it tehûs ferwiist de titel ek nei de minsken sa as omke Henk, de bankier […]

© Copyright - Teater Selskip Arum