Nijs

Tariedings ‘Omke Henk’

De ôfrûne tiid binne d’r al in protte minsken dwaande mei de tariedings foar it iepenloftspul Omke Henk. We ha begjin dit jier in informatieve gearkomste hân en fanút dêr bin’ de lèsrippetysjes begongen. Nei in skoftke koe d’r al rippeteert wurde yn ‘e loads by Wigle Sinnema. De bouploech wie der al drok dwaande […]

Nijs

Iepenloftspullen 2017 Omrop Fryslân

Net yn de kreaze klean op it sêfte plús, mar ûnder in tekkentsje, yn waar en wyn op hurde houten bankjes. Je moatte der wat foar oer hawwe om in iepenloftspul te besjen. Dochs komme der alle jierren wer mear as sechstich tûzen besikers nei it Frysk toaniel yn de iepen loft. Spesjaal foar dy minsken hat Omrop Fryslân […]

© Copyright - Teater Selskip Arum